Skip to main content
kombajn na polu

Szanuj Życie!
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

dziewczynka stojąca obok siana

Szanuj Życie!
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

świnka

Szanuj Życie!
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Bezpieczeństwo dzieci na wsi - lista kontrolna

Każdego roku dochodzi na wsi do tragicznych wypadków, w których giną lub zostają okaleczone dzieci. Większość tych zdarzeń ma miejsce w gospodarstwach rolnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych proponujemy Państwu wypełnienie poniż-szej Listy Kontrolnej.Pytania z Listy dotyczą najczęstszych zagrożeń i nieprawidłowości występujących w gospodarstwach. Na każde pytanie można odpowiedzieć TAK lub NIE. Jeśli na któreś z nich odpowiecie Państwo NIE, powinniście podjąć działania zmierzające do wyeliminowa-nia lub zminimalizowania danego zagrożenia, stwarzając sobie bezpieczne miejsce pracy, a dzieciom bezpieczne warunki życia

Aktualności:

  • Ograniczanie zagrożeń wypadkowych w rolnictwie
  • Inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie
  • Współpraca z partnerami

Rolnik zawód niebezpieczny!

Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Według danych KRUS średnio 2/3 poszkodowanych rolników indywidualnych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy. Niezmiennie od lat wskazywane są te same, najliczniejsze grupy wypadkowe, tj.: upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta. Przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń również się nie zmieniają. Do wypadku dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych przez rolników, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę nieszczęśliwych zdarzeń wśród rolników indywidualnych, obserwowana już od wielu lat.

Materiały pomocnicze

Wydawnictwa

Informatory, broszury poświęcone tematyce bezpieczeństwa i higeiny pracy w rolnictwie

Filmy

Jak identyfikować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy i jak im przeciwdziałać kiedy wystąpią?

Materiały szkoleniowe

Prezentacje dotyczące BHP na wsi

Materiały pomocnicze

Statystyki wypadkowe

Poprawia się bezpieczeństwo pracy rolników, co potwierdzają dane statystyczne: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne

Konkursy

Dowiedz się sięcej na temat konkursów współorganizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy