Szanuj Życie!

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym


Bezpieczeństwo dzieci na wsi - lista kontrolna

Każdego roku dochodzi na wsi do tragicznych wypadków, w których giną lub zostają okaleczone dzieci. Większość tych zdarzeń ma miejsce w gospodarstwach rolnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych proponujemy Państwu wypełnienie poniż-szej Listy Kontrolnej.Pytania z Listy dotyczą najczęstszych zagrożeń i nieprawidłowości występujących w gospodarstwach. Na każde pytanie można odpowiedzieć TAK lub NIE. Jeśli na któreś z nich odpowiecie Państwo NIE, powinniście podjąć działania zmierzające do wyeliminowa-nia lub zminimalizowania danego zagrożenia, stwarzając sobie bezpieczne miejsce pracy, a dzieciom bezpieczne warunki życia

Więcej...

Aktualności:

  • ograniczanie zagrożeń wypadkowych w rolnictwie,
  • zalecenia prewencyjne,
  • komentarze.
Więcej...

Rolnik zawód niebezpieczny!

Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Według danych KRUS średnio 2/3 poszkodowanych rolników indywidualnych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy. Niezmiennie od lat wskazywane są te same, najliczniejsze grupy wypadkowe, tj.: upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta. Przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń również się nie zmieniają. Do wypadku dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych przez rolników, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę nieszczęśliwych zdarzeń wśród rolników indywidualnych, obserwowana już od wielu lat.

Więcej...

Materiały pomocnicze

Card image cap

Wydawnictwa

Informatory, broszury poświęcone tematyce bezpieczeństwa i higeiny pracy w rolnictwie

Więcej...
Card image cap

Filmy

Jak identyfikować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy i jak im przeciwdziałać kiedy wystąpią?

Więcej...
Card image cap

Materiały szkoleniowe

Film przedstawia zagrożenia jakie występują podczas mechanicznej obórbki drewna

Więcej...

Statystyki wypadkowe

Poprawia się bezpieczeństwo pracy rolników, co potwierdzają dane statystyczne: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne

Więcej...

Konkursy